Τμήματα 2019-2020

Η κατανομή των μαθητών/-τριών στα τμήματα γίνεται με κριτήριο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/-τριών, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, όπως προκύπτουν από τη διάγνωση, τις εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις και εισηγήσεις των ΚΕ.Σ.Υ., τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς και τη δυναμική των δημιουργούμενων ομάδων.

Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας

Θα περιλαμβάνει οργανωμένες διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες, εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), ελεύθερο ή οργανωμένο παιχνίδι και πρόγευμα, με στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιακών, γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Για την επιλογή του κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος για κάθε τμήμα τάξης ή βαθμίδας λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/-τριών κάθε τμήματος.

Ε.Π.Ε.

Για το σχεδιασμό, τον καθορισμό της κατάλληλης στοχοθεσίας και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση τους υλοποίησης, τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των Ε.Π.Ε. των μαθητών/τριών, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, θα πραγματοποιούνται παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών των τμημάτων με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους/τους συγκεκριμένους/νες μαθητές/τριες. Για τη σύνταξη των Ε.Π.Ε. θα ληφθούν υπόψη: α) οι εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις και οι εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ., β) οι αξιολογήσεις και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π., γ) τα ενδιαφέροντα και οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών/τριών και δ) οι απόψεις των γονέων, οι οποίοι θα ενημερώνονται και θα διατυπώνουν τη γνώμη τους.

Διδακτικά βιβλία-Υποστηρικτικό Υλικό

Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθητών/τριών παραλάβαμε διδακτικά βιβλία Α΄ & Β΄ Δημοτικού με τη μέθοδο κείμενο για όλους/Easy to read, ειδικά βιβλία Α΄ Δημοτικού για αμβλύωπες, ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά καθώς και υποστηρικτικό υλικό.

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ Δ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Στο σχολείο μας θα λειτουργήσει για πρώτη φορά ολοήμερο πρόγραμμα. Οι μαθητές/-τριες για τρεις επιπλέον ώρες, πέραν του υποχρεωτικού προγράμματος διδασκαλίας, θα υποστηρίζονται στη Διατροφική Αγωγή, στη Μελέτη-Προετοιμασία και σε ένα ακόμη Διδακτικό Αντικείμενο-Δραστηριότητα, μέχρι τις 16:00 μ.μ.